ALGEMENE VOORWAARDEN

 

scroll verder naar beneden

Algemene Voorwaarden van Bproud Consultancy b.v.

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bproud Consultancy B.V., hierna te
noemen: “BP”. Statutair gevestigd Van Hengellaan 2, 1217 AS Hilversum-NL.

Definities
Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst/bemiddeling van Bproud Consultancy B.V.
voorziet van (een) professional(s) in de esthetische/cosmetische (na)zorg.

BP
Bproud Consultancy B.V. en de aan Bproud Consultancy B.V. gelieerde (dochter)ondernemingen,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot BP.

Professional
Degene die in opdracht van de opdrachtgever de esthetische/cosmetische (na)zorg uitvoert.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van-, opdrachten aan en
overeenkomsten met BP als bemiddelaar en haar opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de opdracht
1. Alle door BP verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds
geheel vrijblijvend gedaan en hebben, tenzij anders wordt vermeld, een maximale geldigheid
van 14 dagen. Aan onjuistheden in door BP verstrekte offertes kunnen geen rechten worden
ontleend.
2. Opdrachten komen tot stand op het moment dat een offerte akkoord is bevonden en is
getekend door opdrachtgever (opdrachtbevestiging).

Artikel 3. Looptijd en beëindiging van de opdracht
1. De opdracht wordt aangegaan voor de tijd tot, welke doelstelling is opgenomen in de offerte.
2. Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van het bereiken van een bepaalde
overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
3. De opdracht van opdrachtgever aan BP kan worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip waarop:
• opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• opdrachtgever voorlopige surseance van betaling aanvraagt;
• opdrachtgever door beslaglegging op de eigendommen van opdrachtgever, onder curatele stelling
of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest en naar het
oordeel van BP inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;
• opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit
uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden vanwege voornoemde redenen heeft BP onverkort recht
op de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van de overeenkomst en ongeacht of
zij kosten heeft bespaard door de ontbinding of anderszins.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. BP zal de overeenkomst naar beste inzicht, en vermogen en overeenkomstig de inspanning die van
een consultant verwacht mag worden uitvoeren. BP is echter niet verantwoordelijk voor informatie
en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt.
2. De keuze van de professional die de ingrepen)en in het kader van de opdracht van opdrachtgever
verricht vindt plaats in nauw overleg tussen BP en de opdrachtgever.
3. Het is opdrachtgever toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BP, maar
uiteraard wel in overleg met de professional een andere ingreep of meer ingrepen te laten verrichten
dan die bij de opdracht is/zijn aangegeven. Een andere of meer ingrepen dienen wel schriftelijk te
worden medegedeeld aan BP.

Artikel 5. Veiligheid en aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever vrijwaart BP van eventuele aanspraken voor zover, zonder uitputtend te zijn, de
aanspraken zien op ingrepen, werkomstandigheden en gebeurtenissen bij de professional, de kliniek,
het hotel, de transfers en vluchten.

 

Artikel 6. Geheimhouding
Opdrachtgever en BP die samen een overeenkomst aangaan zijn over en weer verplicht tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
OFFERTES DIE DOOR OF NAMENS BP EN/OF DOOR OF NAMENS PROFESSIONALS ZIJN UITGEBRACHT
AAN OPDRACHTGEVER GELDEN ALS VERTROUWELIJK. HETZELFDE GELDT VOOR PRIJSAFSPRAKEN
TUSSEN BP en PROFESSIONALS EN BP EN OPDRACHTGEVER.

Artikel 7. Overmacht
1. BP is niet gehouden tot de uitvoering van de overeenkomst en is gerechtigd zich ter zake op
overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan
niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar
wil liggen. Overmacht door bijvoorbeeld in-en/of uitreisverboden, een pandemie, (natuurlijke
gebeurtenissen bijv. aardbevingen) (reis)ongelukken, vertragingen etc.
2. Ingeval van overmacht aan de zijde van BP worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de
overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel BP als de Opdrachtgever bevoegd de
overeenkomst voor het niet-uitvoerbare (gedeelte) te ontbinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. BP is alleen verantwoordelijk voor het samenbrengen van partijen en treedt alleen als bemiddelaar
op. Voor het overige behelzen alle verplichtingen van BP een inspanningsverplichting zonder dat BP
enig resultaat kan garanderen.
2. De totale aansprakelijkheid van BP, en met inachtneming van voorgaand artikel 7, wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of onrechtmatige daad is beperkt
tot vergoeding , van de directe schade gemaximeerd tot de bemiddeling fee. Onder directe schade in
de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten – en onder aftrek van besparingen- die opdrachtgever heeft moeten maken
om de prestatie van BP aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet
vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze aantoonbaar
hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3. Aansprakelijkheid van BP voor indirecte schade, waaronder in deze begrepen wordt - en niet
uitputtend bedoeld - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade, schade als
gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke,
is uitgesloten.
4. Buiten de in artikelen 8.1 en 8.2 genoemde gevallen rust op BP geen enkele aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd.
5. BP treedt slechts op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en professional. BP kan niet
aansprakelijk gesteld worden wegens tekortkomingen of een onrechtmatige daad in de uitvoering
van de overeenkomst met en door de professional.
BP kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover de toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of de onrechtmatige daad ziet op de bemiddelingsdiensten van BP.
5. De aansprakelijkheid van BP ex artikel 8.2 ontstaat daarbij slechts indien opdrachtgever haar
daarbij deugdelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van minimaal 10 (tien)
werkdagen ter zuivering van de tekortkoming heeft gegeven en BP ook na die termijn toerekenbaar
in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BP in staat is adequaat
te reageren.
6. Aansprakelijkheid beperkende of uitsluitende voorwaarden, die in verband met de opdracht aan
BP door professionals kunnen worden tegengeworpen, kunnen door haar aan de opdrachtgever
worden tegengeworpen.
7. Alle rechtsvorderingen jegens BP, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen
binnen één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 9. Honorarium
1. Het honorarium voor BP wordt in beginsel vastgesteld tussen BP en professional en is door de
professional aan BP verschuldigd. Opdrachtgever betaalt in dat geval aan de professional. Zo dit
anders blijkt te zijn wordt dit vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
2. In het geval overeengekomen wordt dat een honorarium is verschuldigd direct door opdrachtgever
aan BP is dit honorarium inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Wijze van facturering
1. Indien BP factureert, indien zo overeengekomen, aan opdrachtgever zijnde een rechtspersoon dan
zal BP op verzoek van de opdrachtgever de volgende documenten verstrekken:
• een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• een opgave van het stamnummer OB.

Artikel 11. Betalingen
1. Betalingen dienen direct op bankrekening van BP of (soms) direct aan de kliniek per bank
overgeschreven te worden. Ook bij aankomst van de kliniek kan er direct betaald worden aan de
kliniek, vooraf dient men van het afgesproken bedrag dat in de offerte is aangegeven een
aanbetaling te doen aan BP of de kliniek per bankoverschrijving.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in
met ingang van de vervaldatum, zonder dat BP tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is.
In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1%
per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt
aangemerkt.
3. Indien BP overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever
gehouden BP alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle
vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die BP binnen de eigen organisatie
maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen
worden toegerekend. Alsdan heeft BP de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van
opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 20% van het ten onrechte
onverschuldigd gebleven bedrag.
4. Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 kalenderdagen na de dag van verzending van de
factuur schriftelijk bij BP zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de klacht rust
op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft
de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een klacht doet niet af aan de
betalingsverplichting.
5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 11.1 aangegeven termijn, dan is
opdrachtgever direct in verzuim en gehouden tot voldoening van de wettelijke handelsrente ex
artikel 6:119a BW over het gefactureerde bedrag alsook de bijkomende kosten waaronder de
(buitengerechtelijke) incassokosten.

Artikel 12. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt in alle onderdelen beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het
Nederlands recht; alle geschillen die zich in verband met deze overeenkomst mochten voordoen,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
Elke wijziging van deze voorwaarden is slechts bindend indien tussen partijen schriftelijk
overeengekomenaar toe. 
 

Volg ons op Instagram

Wrong or no access token.

NEWBPwitArtboard-2@2x

Be who you want to be. Bproud.

We houden je graag op de hoogte.
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.